Granty

Finančné príspevky SKS za vedeckú aktivitu

Edukačné granty

Vedecké granty

Oznam

Podmienky prideľovania vedeckých grantov SKS sú v štádiu rokovania výboru SKS. O ich schválení vás budeme informovať.

Archív grantov SKS (do roku 2015)

Oznam

Na základe rozhodnutia výboru SKS zo dňa 25. 4. 2017 je podávanie žiadostí o grant SKS do odvolania pozastavené.

Kardiovaskulárne účinky nanoenkapsulovaného simvastatínu a koenzýmu Q10

pri experimentálnej hyperlipidémii (KANASTA)

Riešitelia grantov SKS: 
Mgr. Radoslava Reháková
Rok začatia projektu: 
2015

Selektívny skríning pacientov so srdcovým zlyhávaním

(štádium B až D) v regionálnej kardiologickej ambulancii

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Alexander Klabník, PhD.
Rok začatia projektu: 
2015

Význam vybraných nových biomarkerov

v diagnostike aneuryzmy abdominálnej aorty

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Ľudmila Farkašová, PhD.
Rok začatia projektu: 
2015

Využitie markerov renálneho poškodenia

(NGAL, IGFBP7, TIMP2) v diagnostike akútneho kardiorenálneho syndrómu

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Marcela Danková, PhD.
Rok začatia projektu: 
2015

Skúmanie molekulárnych mechanizmov kardioprotektívnych účinkov melatonínu a omacoru

pri vzniku metabolického syndrómu v experimentálnych podmienkach

Riešitelia grantov SKS: 
RNDr. Tamara Beňová
Rok začatia projektu: 
2015

Štúdium nekroptózy

– novopopísanej bunkovej smrti v patologicky pozmenenom srdci v dôsledku fibrilácie predsiení

Riešitelia grantov SKS: 
Doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD.
Rok začatia projektu: 
2015

Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu

v experimentálnej hypertenzii

Riešitelia grantov SKS: 
RNDr. Angelika Púzserová, PhD.
Rok začatia projektu: 
2014

Prognostický význam nových biomarkerov v etiopatogenéze

ischemického a neischemického srdcového zlyhávania hodnoteného pomocou multidetektorovej komputerovej tomografie – vlastný projekt

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Mikuláš Huňavý
Rok začatia projektu: 
2014

Nový pohľad na fibriláciu predsiení

z kontinuálneho monitoringu EKG a krvných vzoriek odobratých pred a po rádiofrekvenčnej ablácii predsieňovej fibrilácie (NIAGARA)

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Allan Böhm
Rok začatia projektu: 
2014

Skúmanie vplyvu melatonínu, omega-3 mastných kyselín a aliskirenu

na myokardiálny konexin-43 a funkciu  srdca u experimentálneho potkana s KVO

Riešitelia grantov SKS: 
RNDr. Narcisa Tribulová, DrSc.
Rok začatia projektu: 
2012

Využitie tromboelastometrie

pri monitorovaní účinnosti antiagregačnej liečby u pacientov s akútnym STEMI

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Matej Samoš
Rok začatia projektu: 
2012

Využitie lipokalínu asociovaného so želatinázou neutrofilov

(NGAL) v diagnostike renálneho poškodenia pri akútnom kardiorenálnom syndróme

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Marcela Danková
Rok začatia projektu: 
2012

Kongestívne srdcové zlyhávanie

u pacientov so zachovanou systolickou funkciou ľavej komory. Klinické charakteristiky a porovnanie so systolickým srdcovým zlyhávaním

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Katarína Cenkerová
Rok začatia projektu: 
2012

Význam MDCT a adrenomedulínu

v predikcii kardiálneho rizika u renálnych pacientov

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Adela Dobrovičová
Rok začatia projektu: 
2010

Systolický tlak v pravej komore

– priame meranie vs. odhad podľa echokardiografie u pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou a pľúcnou venóznou hypertenziou

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Peter Solík, PhD.
Rok začatia projektu: 
2009

Stanovenie noriem krvného tlaku a pulzovej frekvencie

pre detskú a dorastovú populáciu na Slovensku vo vzťahu k veku a vybraným somatickým ukazovateľom

Riešitelia grantov SKS: 
RNDr. Valéria Regecová
Rok začatia projektu: 
2008

Faktory ovplyvňujúce kardiovaskulárnu výkonnosť

a aktiváciu kompenzačných mechanizmov u chorých s fibriláciou predsiení

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Jozef Kalužay, PhD.
Rok začatia projektu: 
2008

LDL cholesterol

– zistenie analytickej presnosti nepriamych metód stanovenia a vplyv na diagnostickú presnosť a stratifikáciu pacientov. Medzinárodná multicentrická prospektívna štúdia

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Rudolf Gaško
Rok začatia projektu: 
2008

Klinická štúdia QALAPOL

– Štúdium účinku antioxidantov a polarizovaného svetla na metabolické a zápalové procesy u diabetikov s chronickými komplikáciami

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Patrik Palacka
Rok začatia projektu: 
2007

Ovplyvnenie poškodenia kardiovaskulárneho systému

po antracyklíne pomocou inhibítora angiotenzín-konvertujúceho enzýmu v experimentálnych podmienkach

Riešitelia grantov SKS: 
PharmDr. Ján Klimas, PhD.
Rok začatia projektu: 
2007

Socio-medicínske hodnotenie pacientov s ICHS

Socio-medicínske hodnotenie pacientov s ICHS

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Helena Vargová
Rok začatia projektu: 
2006

Kombinácia parametrov srdcovej asynchrónie

a analýza humorálnych parametrov BNP ako prediktora k stratifikácii respondentov na resynchronizačnú terapiu srdca

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Tibor Malacký
Rok začatia projektu: 
2006

Klinická, cirkulačná a neurohormonálna odpoveď

na 24-hodinovú infúziu levosimendanu

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Peter Lesný
Rok začatia projektu: 
2005