Štúdium nekroptózy

Riešitelia grantov SKS: 
Doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD.

Štúdium nekroptózy – novopopísanej bunkovej smrti v patologicky pozmenenom srdci v dôsledku fibrilácie predsiení