Kombinácia parametrov srdcovej asynchrónie

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Tibor Malacký

Kombinácia parametrov srdcovej asynchrónie a analýza humorálnych parametrov BNP ako prediktora k stratifikácii respondentov na resynchronizačnú terapiu srdca