Podmienky používania a ochrana osobných údajov - 2017

Čl. I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na doméne sks.sk ako i príslušných doménach 3. úrovne (ďalej spoločne len „webstránky sks.sk“) je  Slovenská kardiologická spoločnosť, so sídlom: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava 37, občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-12219 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“ alebo „SKS“).
 2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania webstránok sks.sk upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej jednotlivo len „používateľ“), ako aj podmienky ochrany osobných údajov používateľov a ďalších dotknutých osôb.
 3. Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s týmito podmienkami používania webstránok sks.sk. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webstránok sks.sk potvrdzuje, že bol týmito s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

Čl. II. Obsah a použitie webstránok sks.sk

 1. Prístup k webstránkam sks.sk a ich používanie používateľom je bezplatné. Používateľ nesie náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, teda náklady na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k stránkam pristupuje, a náklady na internetové pripojenie.
 2. Obsah webstránok sks.sk je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil prevádzkovateľ (ďalej spoločne len „obsah“).
 3. Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre súkromnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.
 4. Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií tvoriacich obsah zodpovedajú príslušní autori. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia alebo použitia neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych informácií tvoriacich obsah.
 5. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na zneprístupnenie ním určenej časti obsahu.
 6. Kliknutím na niektoré odkazy na webstránkach sks.sk môže dôjsť k opusteniu webstránok sks.sk a presmerovaniu používateľa na internetové stránky tretích osôb. Prepojené internetové stránky nie sú prevádzkovateľom kontrolované a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania.

Čl. III. Podmienky ochrany osobných údajov a používanie cookies, zabezpečenie webstránky

 1. PREVÁDZKOVATEĽ. Prevádzkovateľ garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.
 2. COOKIES. Pri použití webstránok sks.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú trvanie prihlásenia používateľa a sledovanie jeho aktivity na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého používateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:
  1. Používateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.
  2. V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení používateľa ukladané:
   1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača používateľa automaticky vymažú,
   2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači používateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého používateľ pristupuje k webstránkam sks.sk (tieto cookies môže používateľ kedykoľvek vymazať).
  3. Svojím súhlasom používateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach sks.sk. Súhlas používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača používateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas používateľa zaniká.
  4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení používateľa tretími osobami.
  5. V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webstránok sks.sk, najmä negarantuje možnosť prihlásenia do členskej sekcie.
 3. ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY. Webstránky sks.sk používajú pri akomkoľvek pripojení používateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie TLS, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Prihlasovacie údaje používateľov sú chránené šifrovaním databázy v rozsahu hesiel.
 4. REGISTRÁCIA ČLENOV A ČLENSKÁ SEKCIA, PODUJATIA. V zmysle stanov SKS sa môže používateľ webstránok sks.sk, ktorý má záujem stať sa členom SKS alebo zúčastniť sa podujatia organizovaného SKS, registrovať na účely členstva alebo účasti na podujatí prostredníctvom webstránky. Na účely spracovania žiadosti o členstvo a vedenia databázy členov, komunikácie s členmi a plnenia všetkých ďalších práv a povinností SKS voči svojím členom a účastníkom podujatí v zmysle aktuálnych stanov SKS je nevyhnutné, aby SKS disponovala pri registrácii, organizácii podujatí a počas celého trvania členstva osobnými údajmi člena, žiadateľa o členstvo a účastníka podujatia.

  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov používateľa prevádzkovateľom na uvedené účely (členstvo, účasť na podujatiach, prípadne plnenie grantovej alebo inej zmluvy).

  Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých používateľom na účely registrácie a členstva je plnenie zákonných povinností SKS podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien (ako aj iných osobitných predpisov, najmä zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch), a oprávnený záujem SKS a tretích osôb na spracúvaní osobných údajov členov a účastníkov podujatí organizovaných SKS.

  Právnym základom spracúvania fotografií niektorých členov SKS, najmä členov vykonávajúcich funkcie v prezídiu, vo výbore alebo komisiách SKS, je výlučne ich písomný súhlas.

  Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých členom, prípadne treťou osobou ako prijímateľom grantu a/alebo poskytovateľom/prijímateľom služieb je zmluva o poskytnutí grantu a/alebo zmluva o dielo, prípadne zmluva o poskytovaní služieb (nevyhnutnosť na vstup do zmluvných vzťahov s dotknutou osobou a plnenie zmluvy), prípadne oprávnený záujem prevádzkovateľa ak sa zmluva neuzatvára priamo s dotknutou osobou.
  1. Osobné údaje, ktoré musí používateľ na účely registrácie, členstva a/alebo účasti na podujatí organizovanom SKS poskytnúť prevádzkovateľovi, sú bežné osobné údaje:
   1. meno a priezvisko
   2. dátum narodenia
   3. adresa trvalého bydliska v rozsahu: ulica a číslo domu, mesto, PSČ, štát
   4. názov pracoviska (zamestnávateľa
   5. adresa pracoviska v rozsahu: ulica a číslo domu, mesto, PSČ, štát
   6. povolanie (funkcia)
   7. adresa e-mailu

   Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených v tomto odseku 4.1 je povinné a nevyhnutné na zabezpečenie členstva v SKS, účasti na akomkoľvek podujatí SKS a poskytnutie akéhokoľvek grantu SKS; v prípade straty oprávnenia SKS na spracúvanie vyššie uvedených údajov zanikne členstvo dotknutej osoby v SKS a oprávnenie zúčastniť sa akéhokoľvek podujatia organizovaného SKS.

   Prevádzkovateľ má právny nárok osobitne na spracúvanie údajov o svojich aktuálnych členoch, ako aj o účastníkoch podujatí organizovaných SKS, za účelom plnenia svojich zákonných povinností.

  2. Ďalšie údaje, ktoré prevádzkovateľ o svojich členoch, účastníkoch podujatí a ďalších osobách spracúva, sú rovnako bežné osobné údaje:
   1. tituly – akademické a iné, údaje o dosiahnutom vzdelaní, údaj o pohlaví
   2. údaj o členstve v Slovenskej lekárskej komore, iných profesných komorách, a členské čísla v súvislosti s takýmto členstvom
   3. údaj o členstve v Európskej kardiologickej spoločnosti
   4. údaj o tom, či je člen lôžkový alebo ambulantný lekár
   5. údaj o členstve v pracovných skupinách SKS [nevyhnutné]
   6. DIČ a číslo osobného účtu daňovníka [nevyhnutné na plnenie niektorých povinností SKS podľa osobitných predpisov
   7. telefónne číslo
   8. titul(y), meno, priezvisko, korešpondenčná adresa odberateľa Cardiology Letters a iných publikácií [nevyhnutné na zasielanie publikácií poštou]
   9. fotografia tváre / portrét [na účely zverejnenia na webe, prípadne v publikáciách – iba so súhlasom]
   10. ďalšie údaje, ak ich spracúvanie vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo interný predpis SKS

   Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených v tomto odseku 4.2 je dobrovoľné, ak nie je označené ako nevyhnutné alebo ak spracúvanie takýchto údajov prevádzkovateľom nevyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, prípadne platné stanovy a predpisy SKS. V prípade straty oprávnenia SKS na spracúvanie vyššie uvedených údajov, najmä ak spracúvanie vyžaduje osobitný predpis, SKS nemôže garantovať zabezpečenie práv člena alebo účastníka podujatia v plnom rozsahu.

  3. Ďalšie údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s dotknutými osobami – dodávateľmi, objednávateľmi produktov a služieb a inými zmluvnými partnermi a prípadne ich kontaktnými osobami, sú rovnako bežné osobné údaje:
   1. tituly – akademické a iné, údaje o dosiahnutom vzdelaní
   2. meno, priezvisko
   3. telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa
   4. IČO, DIČ, IČ DPH
   5. ďalšie údaje, ak ich spracúvanie vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis

   Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených v tomto odseku 4.3 je dobrovoľné, ak nie je označené ako nevyhnutné alebo ak spracúvanie takýchto údajov prevádzkovateľom nevyžaduje všeobecne záväzný právny predpis. V prípade straty oprávnenia SKS na spracúvanie vyššie uvedených údajov, SKS nemôže garantovať zabezpečenie práv dotknutej osoby v plnom rozsahu.

  4. ÚČEL. Účelom spracovania osobných údajov používateľa a člena je evidencia členov SKS a vedenie členskej databázy, evidencia platenia členských príspevkov, evidencia a zabezpečenie odbornej činnosti SKS a odborných podujatí, zasielanie časopisu Cardiology Letters a iných publikácií SKS, poskytovanie grantov členom a kontrola ich používania, zabezpečenie práv členov a práv SKS podľa stanov SKS, iných predpisov SKS a všeobecne záväzných právnych predpisov a plnenie povinností SKS podľa zákonov SR a iných všeobecne záväzných predpisov. Účelom spracovania osobných údajov iných dotknutých osôb, ktoré môžu zároveň byť členmi SKS, je zabezpečenie plnenia zmluvných povinností SKS a uplatňovanie prípadných právnych nárokov.
  5. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY. Oprávnenými záujmami SKS na spracúvaní osobných údajov svojich členov a účastníkov podujatí SKS sú najmä, ale nie výlučne: potreba evidencie členov a účastníkov, potreba komunikácie s členmi a účastníkmi za účelom výkonu práv a povinností SKS, potreba komunikácie a propagácie činnosti SKS navonok, zabezpečenie prípadných právnych nárokov SKS voči členom a účastníkom. Oprávnenými záujmami tretích osôb sú najmä, ale nie výlučne záujmy profesných komôr na výkone svojich práv voči svojim členom, záujmy dodávateľov SKS na technickom zabezpečení odborných podujatí SKS pre členov a účastníkov, záujmy sponzorov SKS v rozsahu dodržiavania etických princípov vo farmaceutickom priemysle, záujem iných členov SKS na publikačnej a inej činnosti SKS, záujem členov SKS na výhodách vyplývajúcich z členstva v Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC).
  6. SPRÁVNOSŤ. Poskytnutím osobných údajov používateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Používateľ a člen SKS je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.
  7. TRVANIE SPRACÚVANIA. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa ako žiadateľa o členstvo počas vybavovania žiadosti o členstvo, osobné údaje každého člena SKS počas celej doby trvania jeho členstva, a osobné údaje účastníkov podujatí SKS (ktorí nie sú členmi SKS) počas celej doby potrebnej na prípravu a realizáciu podujatia a 5 rokov odo dňa skončenia príslušného podujatia.
  8. PRENOS ÚDAJOV A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE. Osobné údaje člena SKS a účastníka podujatia SKS môžu byť:
   1. zverejnené v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, stanovy SKS alebo záväzné predpisy SKS; môžu byť tiež zverejnené v primeranom rozsahu v odborných publikáciách SKS v súvislosti s odbornou činnosťou člena SKS,
   2. poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, predpis profesnej komory alebo inej organizácie, ktorej je člen SKS členom, prípadne na požiadanie zamestnávateľovi účastníka podujatia alebo inej osobe, ktorá účastníka na podujatie vyslala,
   3. poskytnuté sponzorom organizovaných podujatí a orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, osobitne zákon o dani z príjmov a/alebo zákon o liekoch,
   4. poskytnuté inej organizácii, ktorej členom je SKS, v rámci Európskej únie – najmä Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) za účelom vybavenia členských výhod ESC pre jednotlivých členov SKS,
   5. poskytnuté oprávneným sprostredkovateľom konajúcim v mene prevádzkovateľa, ak sú poverení, ktorí sú viazaní rovnakými podmienkami ochrany osobných údajov ako prevádzkovateľ na základe týchto podmienok,
   6. prenesené v nevyhnutnom rozsahu prevádzkovateľom do tretích krajín (mimo Európskej únie), ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis a pri dodržaní primeraných záruk v zmysle GDPR pri prenose.

   Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré nie sú členmi SKS ani účastníkmi podujatí organizovaných SKS, môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci, ak to vyžaduje zákon (napr. pri výkone daňovej kontroly), ako aj oprávneným sprostredkovateľom konajúcim v mene prevádzkovateľa, ak sú poverení, pričom sprostredkovatelia sú viazaní rovnakými podmienkami ochrany osobných údajov ako prevádzkovateľ na základe týchto podmienok. Na základe poskytnutých údajov prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre používateľa a/alebo člena.

 5. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY. Práva používateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.

  Ako používateľ, člen SKS a/alebo účastník podujatia SKS máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (na adresu uvedenú na podstránke Kontakt) požadovať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a  informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
  2. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
  3. vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ste odvolali súhlas so spracúvaním,
  4. prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štrukturovanej a strojovo čitateľnej podobe.

  Ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, máte právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu uvedenú na podstránke Kontakt) namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.

  Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe Vášho súhlasu, máte právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu uvedenú na podstránke Kontakt) kedykoľvek odvolať Váš súhlas. Zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým nie je dotknutá.

  Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.

  Práva používateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana používateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

 6. POSKYTOVANIE ÚDAJOV V MENE DOTKNUTEJ OSOBY. V prípade, že nie ste dotknutá osoba (dotknutou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa budú spracúvať) a iba vykonávate registráciu účastníka podujatia SKS v jeho mene, vykonaním registrácie vyhlasujete, že máte právo poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje registrovaného účastníka ako dotknutej osoby na základe súhlasu so spracovaním jeho osobných údajov alebo na inom právnom základe, a že ste dotknutú osobu informovali o týchto Podmienkach ochrany osobných údajov.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

 1. DORUČOVANIE. Písomnosti doručované poštou alebo e-mailom na základe týchto podmienok používania sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia e-mailu, najneskôr však v 10. deň po odoslaní.
 2. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používanie je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 4. Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na webstránkach sks.sk sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi prevádzkovateľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou portálu a jeho používaním používateľ prejavuje svoj súhlas so zobrazovaním prípadnej cielenej reklamy tretích osôb, a to na základe použitia súborov cookies, spracovaných prostredníctvom internetových stránok týchto osôb.
 5. Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2021 (predchádzajúce verzie môžete nájsť tu). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky používania zmeniť, pričom nové podmienky používania nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webstránkach sks.sk alebo iným dňom uvedeným v nových podmienkach používania.