Vznik pracovnej skupiny CESE Study Group on Adult Congenital Heart Disease

S cieľom zmapovať situáciu v krajinách východnej Európy a pokúsiť sa o zmazanie rozdielov v starostlivosti o dospelých pacientov s vrodenými chybami srdca (VCHS) v Európskom regióne v apríli 2018 Európska kardiologická spoločnosť (ESC) poverila slovenskú odborníčku v tejto oblasti p. prof. MUDr. Ivetu Šimkovú, CSc., aby v regióne bývalej východnej Európy identifikovala centrá, zostavila z národných expertov pracovnú skupinu.

Podarila sa významná vec. V rokoch 2018 - 2019 v úvode 15 krajín strednej, južnej a východnej Európy(Bielorusko, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina), dnes už 19 krajín (Montenegro, Macedónsko, Čierna hora, Albánsko) sa s entuziazmom pripojilo k iniciatíve ESC a p. prof. Šimkovej zrealizovať prieskum (dotazník s 96 otázkami) o úrovni zdravotnej starostlivosti o dospelých pacientov s VCHS v týchto krajinách. ESC etablovalo túto pracovnú skupinu "CESEE (Central- South-Eastern-European) Study Group on Adult Congenital Heart Disease(ACHD)" ako súčasť pracovnej skupiny ESC WG ACHD, a za predsedkyňu zvolili prof. MUDr. Iveta Šimkovú, CSc. a za podpredsedkyňu MUDr. Margarita Brida, Slovinsko. LINK TU

V Bratislave 14.-15.júna 2019 prvému stretnutiu tejto expertnej pracovnej skupiny predsedala p. prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.. Zasadanie sa venovalo podrobnej analýze dát z vykonaného prieskumu, porovnávaniu praxe v jednotlivých centrách, identifikácii príčin nižšej úrovne. Rokovalo sa o tom ako zlepšiť vzájomnú medzinárodnú spoluprácu pre zvýšenie dostupnosti niektorých špeciálnych výkonov, aké kroky za podpory ESC sa dajú v zdravotnej starostlivosti a vo vzdelávaní odborníkov urobiť, aby sa rozdiely medzi západom a východom Európskeho priestoru zmenšili, aby sa vyššia úroveň starostlivosti pre túto ťažko chorú pacientsku populáciu stala samozrejmosťou aj v našich končinách.

Po podrobnej analýze dát dotazníka o úrovni zdravotnej starostlivosti a diskusii v Bratislave vznikol manuskript odporučený ESC ako "consensus paper" : "ESC Working Group On Adult Congenital Heart Disease And Study Group For Adult Congenital Heart Care In Central And Southeastern European Countries Consensus Paper: Current Status, Provision Gaps And Investment Required" na publikovanie v European Journal of Heart Failure, aktuálne je v recenznom pokračovaní. Po zverejnení sprístupníme link na publikáciu in extenso

Druhé stretnutie CESEE Study Group plánované na jún 2020 do Budapešti sa pre pandemickú situáciu postponovalo na 30.október 2020 v online podobe. Predmetom bude diskusia návrhov pre budúce projekty a registre