Výsledky po angiografii s hydrogénuhličitanom sodným a acetylcysteínom

Pridané:
19.3.2018
Autori: 
Steven D. Weisbord, M.D., Martin Gallagher, M.D., Ph.D., Hani Jneid, M.D., et al.
Zdroj: 
New England Journal of Medicine
Vydanie: 
N Engl J Med 2018; 378 (7)

     Na prevenciu akútneho poškodenia obličiek a pridružených nepriaznivých účinkov po angiografii sa bežne používa intravenózny hydrogénuhličitan sodný a perorálny acetylcysteín, a to i napriek chýbaniu definitívneho dôkazu ich účinnosti.

     5177 pacientov s vysokým rizikom renálnych komplikácií, u ktorých bola plánovaná angiografia, bolo pomocou metodiky „2-by-2 factorial design“ náhodne rozdelených, aby dostali intravenózne 1,26 % hydrogénuhličitan sodný alebo intravenózne 0,9 % chlorid sodný a 5 dní perorálny acetylcysteín alebo placebo p.o. Z týchto pacientov bolo 4993 zahrnutých do modifikovanej „intention-to-treat“ analýzy. Primárny cieľ bol kompozit úmrtia, potreby dialýzy alebo pretrvávajúcej zvýšenej hladiny kreatinínu v sére najmenej o 50 % oproti východiskovej hodnote o 90 dní. Sekundárnym cieľom bol výskyt kontrastom indukovaného akútneho poškodenia obličiek.

     Štúdia bola ukončená po vopred naplánovanej predbežnej analýze. Neexistoval totiž vzťah medzi ovplyvnením primárneho cieľa a podávaním hydrogénuhličitanu sodného alebo acetylcysteínu (P = 0,33). Primárny cieľ sa vyskytol u 110 z 2511 pacientov (4,4 %) v skupine s hydrogénuhličitanom sodným v porovnaní so 116 z 2482 pacientov (4,7 %) v skupine s chloridom sodným (OR 0,93; 95 % CI 0,72 až 1,22; P = 0,62) a u 114 z 2495 pacientov (4,6 %) v skupine s acetylcysteínom v porovnaní so 112 z 2498 pacientmi (4,5 %) v skupine s placebom (OR 1,02; 95 % CI 0,78 až 1,33; P = 0,88). Medzi jednotlivými skupinami neboli žiadne významné rozdiely v miere výskytu kontrastom indukovaného akútneho poškodenia obličiek.

     U pacientov s vysokým rizikom obličkových komplikácií, ktorí podstúpili angiografiu, sa nepotvrdil prínos podávania intravenózneho hydrogénuhličitanu sodného v porovnaní s intravenóznym chloridom sodným, ani prínos perorálneho acetylcysteínu v porovnaní s placebom na prevenciu úmrtia, zníženie potreby dialýzy, redukciu pretrvávajúceho poklesu funkcie obličiek o 90 dní, a rovnako ani na prevenciu kontrastom indukovaného akútneho poškodenia obličiek.