Antikoagulačná liečba kombinovaná s protidoštičkovou liečbou u pacientov s trombom v ľavej komore po prvom akútnom infarkte myokardu

Pridané:
24.2.2018
Autori: 
Naoki Maniwa, Masashi Fujino, Michikazu Nakai, a kol.
Zdroj: 
European Heart Journal
Vydanie: 
European Heart Journal, Volume 39, Issue 3, 14 January 2018, Pages 201–208

Doposiaľ máme iba limitované dáta o optimálnej protidoštičkovej liečbe za účelom prevencie embolizácie pri minimalizovaní krvácivých komplikácií u pacientov s prvým akútnym infarktom myokardu (AIM) komplikovaným trombom v ľavej komore (TLK).

 

Autori štúdie z pomedzi 2301 konzekutívne sledovaných pacientov s AIM hospitalizovaných medzi rokmi 2001 a 2014, študovali 1850 pacientov s prvomanifestvaným AIM, ktorí boli demitovaní s účelom zistenia klinických charakteristík, incidencie systémovej embolizácie (SE), a asociácie medzi antikoagulačnou liečbou a embolickými alebo krvácivými príhodami. Trombus ľavej komory bol diagnostikovaný echokardiograficky, ventrikulograficky, alebo kardio MR u 92 (5.0%) pacientov (62 ± 12 rokov). Počas doby sledovania (medián 5,4 roku), sa SE vyskytla u 15 z 92 pacientov s TLK (16.3%) a u 51 z 1758 pacientov bez TLK (2.9%), z čoho vyplýva že v skupine pacientov s prítomným TLK je signifikantne vyššia incidencia SE. Analýza záraveň potvrdila že TLK bol nezávislý prediktor SE. Z celkového počtu pacientov s prítomným TLK, ktorý boli liečený antagonistom vitamínu K (84 pacientov), porovnali patientov ktorý boli v terapeutickom okne viac ako 50% času (TTR ≥50%) a tých ktorý neboli (TTR <50%). V skupine pacientov s TTR ≥50% sa vyskytla embolická príhoda iba u jedného pacienta, zatiaľ čo v skupine pacientov s TTR <50% ich bolo celkovo deväť, pričom nebol žiadny rozdieľ vo výskyte veľkého krvácania.

Záver:

Správna antikoagulačná liečba u pacientov s prvomanifestovaným AIM komplikovaným trombom v ľavej komore môže znížiť výskyt embolických príhod bez súčasneho zvýšenia krvácivých príhod.