VIII. Konferencia sestier pracujúcich v kardiológii 2023

Správa s upozornením

Hlasovanie je ukončené.
Registračné poplatky
  do 24.3.2023 na mieste
člen SKS, SKSaPA 25,00 € 30,00 €
nečlen SKS, SKSaPA 30,00 € 40,00 €
registrácia na jeden deň 15,00 € 20,00 €
aktívny účastník, prvý autor bez poplatku

 

Registračný poplatok je možné uhradiť na číslo účtu :

IBAN SK52 1111 0000 0066 2443 5018

VS: 140423

• V prípade že registračný poplatok za účastníka platí organizácia (firma, nemocnica a pod.) je potrebné uviesť meno účastníka, za ktorého sa poplatok uhrádza.

• Uhradený registračný poplatok sa nevracia (duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.)